Privacy statement

Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V., Gompenstraat 25A, 5145 RM Waalwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

 

Contactgegevens:

Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V, Gompenstraat 25A, 5145 RM Waalwijk.
+31 (0) 416 762 620.
Mevr. C. Udo is de Functionaris gegevensbescherming van Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V.
Zij is te bereiken via info@julesgoossens.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Demografische gegevens leeftijd / geslacht (indien ingelogd met een Google account)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@julesgoossens.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om met u contact te kunnen opnemen per telefoon of e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Gegevens worden opgeslagen in onze klantendatabase welke jaarlijks wordt gecontroleerd op actualiteit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of opdracht. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we dit kunnen analyseren met Google Analytics. Cookies worden niet gebruikt om op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gebruik door derden

In het kader van uitvoering van aan ons verstrekte opdrachten kunnen wij gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht mogelijk persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs van wie wij advies inwinnen betreffende uw opdracht.
Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden overeenkomen dat zijn alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen uitgaan dat zijn betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Sollicitanten

Jules Goossens verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten. Dat gebeurt via de post, via de mail, via telefoon, via sociale media, waaronder LinkedIn, via mond-tot-mond en in persoonlijke gesprekken met de betrokken sollicitant. De gegevens die Jules Goossens  in het kader van sollicitaties verzamelt zijn de naam, de geboortedatum, het adres, het e-mail adres, het telefoonnummer, de opleidingen die de betrokkene heeft gevolgd, de werkervaring van de betrokkene en de karaktereigenschappen en vaardigheden van de betrokkene.
Deze persoonsgegevens worden door Jules Goossens verwerkt met als doel de juiste sollicitant voor de vacature te kunnen selecteren. De persoonsgegevens zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@julesgoossens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@julesgoossens.nl